Lucia Faltinová

KOMUNÁLNE VOĽBY 2022


Vo voľbách je z čoho vyberať a môžu dopadnúť aj dobre. Do komunálnej politiky sa odhodlalo kandidovať aj množstvo šikovných ľudí z prostredia aktivistov, komunitných organizátorov s bohatými skúsenosťami a dobrým úmyslom pomáhať svojmu okoliu. Preto sa k týmto voľbám začnime správať tak vážne, ako k 'veľkým', vyberme si dobre a dávajme si pozor na extrémistov zamaskovaných nezávislosťou.

Ján Gálik, .týždeň, 43/2022, 14.10.2022, s. 29. 


NAŠA ŽILINSKÁ SKLADAČKA


Idylická Žilina prvej polovice 20. storočia na plátne mojej starej matky Žofie Mlynárčikovej ...
Idylická Žilina prvej polovice 20. storočia na plátne mojej starej matky Žofie Mlynárčikovej ...
... nech sa láskavým domovom každého, kto tu chce žiť v pokoji a spolupatričnosti s ostatnými - nielen počas tejto prvej polovice 21. storočia.
... nech sa láskavým domovom každého, kto tu chce žiť v pokoji a spolupatričnosti s ostatnými - nielen počas tejto prvej polovice 21. storočia.

Nech konáme tak, aby sme pre budúce generácie prispeli k dedičstvu predkov, akými bol aj môj starý otec Mikuláš Mlynárčik, ktorý žil v duchu solidarity s núdznymi, prenasledovanými a s prírodou. Nech je taký život plameňom v každom z nás, nech nás vedie ako neviditeľné slnko v našom vnútri, aby sme každý jeden boli hoden toho najvyššieho ocenenia, aké nám naše mesto môže dať: Žiliny, ku ktorej sme prispeli vlastným dielom tak, aby bolo láskavým domovov všetkých ľudí dobrej vôle.
Nech konáme tak, aby sme pre budúce generácie prispeli k dedičstvu predkov, akými bol aj môj starý otec Mikuláš Mlynárčik, ktorý žil v duchu solidarity s núdznymi, prenasledovanými a s prírodou. Nech je taký život plameňom v každom z nás, nech nás vedie ako neviditeľné slnko v našom vnútri, aby sme každý jeden boli hoden toho najvyššieho ocenenia, aké nám naše mesto môže dať: Žiliny, ku ktorej sme prispeli vlastným dielom tak, aby bolo láskavým domovov všetkých ľudí dobrej vôle.

SPOLOČNÉ MESTO =
SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ =
SPOLOČNÁ RADOSŤ

 

Ďakujem všetkým, kto ste ma podpisom i volebným hlasom podporili, aby som sa podelila s ostatnými o to, čo ponúkam Žiline a našim spoluobyvateľom. Vychádzam z vlastných postrehov a skúseností, aj z Vašich námetov. Do Mestského zastupiteľstva som síce nebola zvolená, no pokračujem v občianskom aktivizme a mnohé budem ďalej napĺňať touto cestou. Teším sa na to a na spoluprácu s mnohými z Vás.


PREČO KANDIDUJEM 

Nie každý má čas či chuť angažovať sa vo verejnej funkcii. Našťastie môj pracovný i osobný život mi to umožňuje. A moje doterajšie skúsenosti mi to priam kladú za povinnosť voči všetkým, kto stále veríme v spoločné dobro.

Za celý dospelý život som dokázala, že viem stáť pri ľuďoch dlhodobo v napĺňaní ich potenciálu, ale aj v krízach, spájať ľudí -  navzájom i s úradmi, prepájať ľudské, finančné a materiálne zdroje tak, aby sme spolu ustáli aj dnešnú dobu

 • so cťou,
 • so skúsenosťou,
 • s vedomím, že je v nás oveľa viac sily, rozvahy a statočnosti, než si pripúšťame.  

Nepotrebujeme lži, sebecké prísľuby, silové riešenia, zastrašovanie, krikľúňov, ani veľký bič a malý dvor. Máme dostatok skúseností a spoločných výsledkov, aby sme si už konečne verili - ľudsky i občiansky.

Občiansky sa budem naďalej usilovať  

 • prispieť k zlepšeniu niektorých systémových nastavení, najmä v oblasti maximalizácie finančných, materiálnych a ľudských zdrojov výraznejšou spoluprácou s obyvateľmi a získavaním know how zo zahraničia;
 • aktívne dohliadať na pravidelnú a dôslednú opravu a údržbu verejných priestranstviev, vrátane komunkácií a zelene, aby sme zachovali, čo sa vybudovalo;
 • spájať obyvateľov a verejné inštitúcie pri  konzultáciách predchádzajúcich rozhodnutiam mesta, ktoré majú vplyv na obyvateľov - ich bývanie i využívanie spoločného verejného priestoru,

aby sme spolu vytvorili jedno spoločenstvo, v ktorom sa môžeme na seba navzájom spoľahnúť, dôverovať si a efektívne sa dopĺňať.


MOJE PRIORITY PRE ŽILINU = hodnoty + skutky 

Ž = ŽIŤ, nie živoriť

Stavať a vysádzať na úžitok ľuďom i životnému prostrediu, nie na ich úkor, napr. 

 • zabezpečiť pravidelný orez konárov pred oknami bytoviek, aby obyvatelia nemuseli celodenne svietiť
 • zabrániť výsadbe vysokej zelene vo vnútroblokoch tam, kde už sú zdravé a udržiavané stromy a dochádza k odstráneniu trávnatých plôch, na ktorých obyvatelia oddychujú, hrajú sa s deťmi a športujú
 • rešpektovať tiché rezidenčné štvrte a zabrániť ich útlmu vysokými novostavbami a frekventovanými cestami.

I = INTELIGENTNE, nie ignorantsky
Pri plánovaní viac čerpať zo skúseností inde a vyhnúť sa chybám, napr.

 • MHD - zabezpečiť expresné spoje, dochvíľnosť spojov a praktickú náväznosť liniek
 • organizácia a bezpečnosť premávky - pravidelne dbať na orez kríkov brániaich výhľadu na cestu, natierať prechody pre chodcov, aby boli vždy viditeľné a nešmykľavé
 • odpadové hospodárstvo - rýchlejšie zaviesť zapustené kontajnery, najmä na biologický odpad, aktuálne hnedé kontajnery nielen vyprázdňovať, ale týždenne ich čistiť.

L = LÁSKAVO, nie ľahostajne
Podporovať pravidelné spoločné aktivity obyvateľov, napr. 

 • v okolí ich bydliska, aby sa navzájom spoznali a cítili bezpečnejšie,
 • inšpirovať ľudí k spoločným aktivitám na čerstvom vzduchu, lebo nie každý si môže dovoliť platiť športové kluby, štadióny, telocvične a haly. 

I = INTEGROVAŤ, nie izolovať
Zapájať do života mesta všetky národnosti, a tým tvoriť Žilinu rozhľadenú, otvorenú a znášanlivú, napr.

 • zapájať všetky etnické skupiny do existujúcich výročných kultúrnych podujatí a trhov, ktoré organizuje mesto,
 • vytvoriť dedikované dni - minifestivaly jednotlivých etník v Žiline ako oslavu nášho spoločného mesta, života a ľudskosti.

N = NAOZAJ, nie naoko
Udržiavať pravidelne a dôsledne, čo sa urobilo, aby investície neboli jednorazové, napr.

 • lepším podkladom nahradiť kamienkový výsyp na detských ihriskách, v parkoch a vo svahoch, lebo sa nedá čistiť a ľahko sa rozptyľuje do okolia
 • zabezpečiť pravidelné odstraňovanie buriny v obrubníkoch a na dlažbe, aby nepraskali
 • zabezpečiť okamžitú náhradu chýbajúcich dlaždíc, aby nedošlo k rozpadu chodníkov.

A = AKTÍVNE, nie arogantne
Konať bez prieťahov a dôsledne pri napĺňaní potrieb a potenciálu obyvateľov, najmä

 • inšpirovať a motivovať obyvateľov viac sa angažovať v živote v meste, počnúc okolím svojho bydliska
 • zvýšiť spoločnú zodpovednosť za stav mesta  
 • prispieť k podstatne väčšej prevencii vandalizmu, bezohľadnosti a ľahostajnosti.

Ako poslankyňa mestského zastupiteľstva sa zaväzujem, najmä

 • nepoľaviť v doterajšej bezúhonnosti a 
 • konať proaktívne = nielen byť, ale ísť príkladom záujmu o ľudí, zodpovednosti o veci verejné a kvalitu života v meste. Pôsobenie vo verejnej funkcii ukotvujem v kombinácii hodnôt a praxe.

MOJE VÝCHODISKÁ

Vo vízii pre Žilinu nadväzujem na generácie mojich predkov, ktorí prispievali k jej rozvoju v oblasti mestkého financovania, urbanizmu a občianskej spolupatričnosti. K tomu prinášam vlastné skúsenosti zo sveta a Slovenska. Mám 52 rokov. Komunikujem 8 jazykmi a viem sa prirodzene pohybovať v rôznych sociálnych i kultúrnych prostrediach. Dokážem rýchlo sa učiť a spájať ľudí. Poznajúc núdzu, utrpenie i neistotu u seba i u iných, ale najmä napredovanie a riešenie neraz nepredstaviteľného, viem, že toto nie je vtip: Optimista nepochybuje o možnosti zlepšiť veci. Pesimista sa obáva, že optimista má pravdu.

Vychádzam z niekoľkých kľúčových skúseností, ktoré som získala vďaka maximálnemu využitiu domáceho potenciálu a poznatkov zo zahraničia: 

 1. Aktuálna situácia v Žiline
  Máme za sebou dva najťažšie roky od konca 2. svetovej vojny. Mnohí prišli o svojich blízkych, niektorí o prácu, úspory, nejeden o vnútorné sily i vieru, že toto raz skončí a bude lepšie. Dôsledky nesieme dodnes. Zo skúsenosti z tohto obdobia viem, že máme v sebe zdroje, ktoré vieme spojiť a využiť na to, aby sme nielen preklenuli tú čiernu priepasť materiálnych, finančných a duchovných zdrojov. Ale aby sme povstali z popola ako Fénix a posunuli naše mesto a životy ďalej.  Ľudsky zocelenejší, hoci jazvy zostanú ako memento tejto dejinnej skúšky.

  Od prepuknutia pandémie a neskôr vojny na Ukrajine dennodenne pracujem v Žiline a v regióne ako humanitárna dobrovoľníčka a bezodplatne aj ako tlmočníčka. Niekoľko mesiacov som bola členkou krízového štábu mesta Žilina

  Pracujem s ľuďmi, ktorí slúžia verejnosti bezohľadu na to, že väčšine z nás zavše tečú nervy. No vždy konajú bezohľadu na osobné pohodlie, strach a neistoty. 

  Sú to bežní jednotlivci. Mladí i seniori, matky, otcovia, rodiny, ktoré majú neraz hlboko do vrecka, nejedny opatrujú doma dlhodobo odkázaného, alebo čelia neistote zamestnania.

  Na verejných úradoch sa denne stretávam s pracovníkmi, ktorí sa ocitli v najťažšej situácii za svoju kariéru. Príslušníci Policajného zboru SR, Cudzineckej polície PZ, Mestskej polície. Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Lekári, lekárky, zdravotné sestry. Pracovníci Mestského úradu i Žilinského samosprávneho kraja. Sociálnej poisťovne. Zdravotných poisťovní.

  Po nepredstaviteľných rizikách spojených s pandémiou a živočíšnom strachu, ktorý v každom prirodzene spôsobuje vojna na skok od našich hraníc, väčšina stále všemožne pomáha. Nielen odídencom, ale neustále najmä občanom Slovenska a obyvateľom Žiliny.  Pritom v priebehu týchto dvoch krízových rokov dostávali ľudia na úradoch nové a nové predpisy, neraz protichodné. Riešili nové a nové prípady zúfalstva, neraz agresie.  Od vypuknutia vojny na Ukrajine museli navyše denne komunikovať v ruštine (väčšina ukrajinských odídencov sama navrhla ruštinu, aby sme sa dorozumeli), ktorú tí starší použili naposledy  v minulom storočí na strednej škole. Tí mladší nikdy. O ukrajinčine ani nehovoriac. Denne a neraz v noci sa na nich obraciam pri dobrovoľníckej práci. A neraz sa  obracajú oni na mňa. Táto skúsenosť ľudskosti, húževnatosti a spolupatričnosti v Žiline je základným východiskom, prečo kandidujem.

 2. Aliancia Stará tržnica
  Som spoluzakladateľkou Aliancie Stará tržnica. Začínali sme ako partia mladých ľudí, ktorí sme chceli spojiť sily a zmeniť chátrajúcu kedysi nádhernú budovu v centre Bratislavy a pretvoriť priľahlé námestie. Miestu sa vyhýbal každý, okrem hŕstky zúfalcov, ktorí nemali kam ísť.  Nemali sme žiaden vlastný kapitál. Len pevnú vôľu a vzájomnú dôveru.  Príbeh Starej tržnice je dnes inšpiráciou ďaleko za hranice Bratislavy. Skúsenosť so Starou tržnicou ma utvrdila v presvedčení, že verejné projekty sa dajú robiť kvalitne, kultivovane a trvácne. Keď vytvoríme úzku spoluprácu medzi samosprávou, občanmi a ich iniciatívami.

 3. Fórum donorov
  Na Slovensko som sa vrátila z Anglicka, lebo som sa chcela presunúť z akademického prostredia v Cambridge do nášho občianskeho života. Stala som sa výkonnou riaditeľkou Fóra donorov. Tam som spoznala teóriu i prax darcovského prostredia a kultúry filantropie. Pracovala som s nástrojmi na maximalizáciu obmedzených finančných, materiálnych i ľudských zdrojov. Zúčastňovala som sa na rokovaniach s Ministerstvom financií SR o predĺžení 2% asignácie dane z príjmu, aj na konzultáciáciách o zákone o dobrovoľníctve a možnosti dobrovoľníkov poukázať 3% dane z príjmu fyzických osôb. Toto sú témy, ktoré chcem reflektovať a otvoriť aj v oblasti samosprávy. 

 4. Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  Bola som podpredsedníčkou tejto Rady za vlády Ivety Radičovej. (Po návrate Roberta Fica na čelo vlády som podala demisiu, keďže Radu zneužíval, aby prekrýval neľudské praktiky svojho establišmentu.) Pôsobenie na tomto poste mi pridalo ďalšiu skúsenosť v oblasti vyjednávania a predchádzania konfliktov. Zároveň bolo jedinečným zrojom poznatkov o komplexnosti potrieb v širokom spektre jej pôsobnosti. Všetky sa týkajú aj Žiliny a jej obyvateľov. Preto ich chcem pomôcť riešiť. 

PREČO PODPORUJEM PRIMÁTORA PETRA FIABÁNE?

Petra Fiabáne roky sledujem so záujmom.  V poslednom období som s ním a s jeho ľuďmi na Mestskom úrade úzko spolupracovala na kritických situáciách v dôsledku pandémie a vojny na Ukrajine. Bola to pre mňa skúška ohňom vo vzťahu k nemu ako človeku, navyše primátorovi. Utvrdila ma v presvedčení, že dnes - viac než kedykoľvek, potrebujeme jeho vyrovnanosť, premyslené konanie, prirodzenú ľudskosť a schopnosť viesť ľudí bez drámy a siláctva. 

Posledné dva roky sú aj pre Žilinu najťažšie od 2. svetovej vojny. Aj preto niektoré z pôvodných zámerov, s ktorými išiel do funkcie, čakajú na realizáciu.  Navyše nastúpil na post primátora po desaťročiach rabovania mestského majetku a ľahostajnosti voči verejnosti. Zahojiť tieto rany za jedno funkčné obdobie sa nedá. Verím, že pán primátor využije druhé funkčné obdobie ešte efektívnejšie vďaka skúsenostiam a aktívnym spoluobčanom.


Lucia je hnacou silou, ktorá dokáže uskutočniť zmenu prostredníctvom úžasného talentu, ktorý má: osloviť ľudí, nech sú ktokoľvek. Pracoval som s ňou v rôznych kontextoch, kde spájala ľudí, ktorí by sa za normálnych okolností nestretli. Veľmi rýchlo si získava dôveru. To znamená, že vnáša medziľudskú energiu do všetkých aktivít, do ktorých sa zapája. Kto sa pridá, vie, že to, čo bolo predtým nemožné, bude na programe dňa a bude za tým stáť mimoriadne nadaná tvorkyňa ľudskej siete. Lucia je zásadový človek a líder, ktorému záleží na ľuďoch ako na skutočných tvoroch, na jednotlivcoch, mnohýmk z ktorých sa nevodilo dobre za čias fašistickej a komunistickej totality, ani odvtedy. Práve preto uvidíte, že Lucia dokáže inšpirovať oddanosť u každého, kto chce, aby verejná služba fungovala pre skutočných ľudí.

Dr. George Wilkes, Centrum pre štúdium
rozdelených spoločností, King's College Londýn